fredag 27 januari 2012

Hållbar utveckling i vardagen
Avfallstrappan i SRVs tappning

Jag läste i tidningen i förra veckan att många lärare tycker att det är svårt att undervisa i hållbar utveckling. Skolornas uppdrag att bidra till den hållbara utvecklingen är tydligt formulerat i olika styrdokument, men lärarna uppfattar ämnesområdet som abstrakt och att det är konfliktfyllt och utan givna svar. En av lärarna som uttalar sig i artikeln påpekar mycket riktigt att hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur vi använder våra resurser. Det allra bästa är enligt min mening att knyta an till det som vi alla kan göra i vardagen. Med ganska enkla medel kan vi alla göra skillnad, så en bra start är att faktiskt bli medveten om just det.

Frågor om livsstil och konsumtion är centrala för diskussionen om hållbar utveckling. Att låta eleverna göra sina egna enkla livscykelanalyser över olika produkters miljöpåverkan från vaggan till graven är ett sätt att lära dem hur vi påverkar vår miljö genom exempelvis vårt eget köpbeteende. Begreppet ekologiskt fotavtryck är ett annat pedagogiskt verktyg som mäter resursförbrukning och avfallsproduktion för en individ eller ett land. Förbrukningen/fotavtrycket anges i landyta, dvs. den yta som krävs för att naturen skall kunna förnya dessa resurser. Världsnaturfonden WWF har en fotavtryckskalkylator för privatpersoner, skolor och elever på sin hemsida. Med hjälp av kalkylatorn kan man testa och synliggöra hur förändringar av den egna skolans rutiner kan minska skolans ekologiska fotavtryck:

Fotavtryckskalkylator

När det kommer till materialåtervinning är kretsloppssymbolen användbar. Vi använder den ju själva i vår logga, där den står för just återvinning. Vi använder den också när vi är ute och pratar om återvinning i skolorna. Ett lätt sätt att beskriva hur material kan användas om och om igen är att ”ta en tur” genom kretsloppet. Eleverna är oftast bekanta med begreppet då de redan i de lägre årskurserna pratat om till exempel vattnets kretslopp.

Jag tycker själv att EUs avfallstrappa är ett bra hjälpmedel när vi pratar avfall. Trappan består av fem steg där målet är att stanna så högt upp i trappan som möjligt:
  •  Minimera - förhindra att avfall uppstår
  • Återanvända
  • Återvinna
  • Energiutvinna
  • Deponera
Läs mer om avfallstrappan på SRVs hemsida:


/Robert

fredag 20 januari 2012

2012 - Biogasens år!

Vårt bidrag till Biogasens år.
Vissa tyckte att 2011 var ett riktigt "skitår". Andra tyckte tvärtom att det var ett riktigt bra år då Sverige i det stora hela lyckades hålla sig borta från de ekonomiska kriser och åtstramningar som de flesta andra länder i EU och världen upplevde.

Nu är vi inne i 2012 och som jag ser det kommer det att bli ett spännande år. Under året går det amerikanska folket till val för att bestämma vem som blir USAs nästa president. På det mer lokala planet, och säkert till glädje för många, vet jag att vi i Sverige får 22 helg- och klämdagar, vilket väl måste vara något slags rekord! Och enligt Mayaindianerna kommer just det här året att föra mycket gott med sig - enligt Mayakalendern är nämligen 2012 året då vi går in i en ny tidsålder och medvetenhet (inte jordens undergång som många tror).

Innebär möjligen Mayaindianernas förutsägelser att 2012 för med sig en ökad medvetenhet om biogasens fördelar? Ja, vem vet, men jag har redan utsett 2012 år till Biogasens år. Jag hoppas att 2012 blir året då alla blir medvetna om fördelarna med det klimatneutrala drivmedlet biogas. Vi har råvaran och är beredda att leverera! Marknaden är hungrig. Nu kör vi – på biogas! J

 //Robert

onsdag 11 januari 2012

Det är lätt att göra rätt!


God fortsättning på det nya året önskar jag er alla! Ledigheten har varit avkopplande, jag och min hustru har bland annat njutit av en veckas vistelse på Gran Canaria. Innan avresan dit hann jag dock med att skriva ett debattinlägg i Aftonbladet tillsammans med Stellan Jacobsson, vd för Svensk Biogas, om biogassatsningen i Sverige. Vi framför bland annat vår ståndpunkt att regeringen bör tillföra pengar så att alla bilar som drivs med klimatneutrala drivmedel ska omfattas av den så kallade supermiljöbilspremien.

Det är nu full fart på jobbet igen. Den här veckan har jag besökt Göteborg där jag träffat vd:arna för landets tio största samhällsnyttiga avfallsbolag. Vi är alla verksamma i företag med kommuner som ägare och brukar ses en gång i kvartalet för att utbyta tankar och erfarenheter.  Även om vi inte jobbar på exakt samma sätt har vi ändå väldigt mycket gemensamt. Ett kommunalt bolag har oftast ett annat mål än den privata sektorns mål om vinstmaximering och vi har att förhålla oss till den lagstiftning som reglerar den kommunala verksamheten samt de ägardirektiv som styr uppdragen kommunerna ålägger oss.  Under våra sammankomster får vi tillfälle att dryfta frågor specifika för just våra villkor och vårt verksamhetsområde. Samtalen med denna ”Topp 10-grupp” är alltid lärorika och stimulerande.

Ett exempel på styrdokument som sätter upp ramar för vår verksamhet är avfallsplanen. Enligt lag ska varje kommun ha en avfallsplan. Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning och ska omfatta allt slags avfall inom kommunen och visa vilka åtgärder som behövs för att hantera det. I december antog våra fem ägarkommuner den nya gemensamma avfallsplanen. Tidigare försök att ta fram en gemensam plan har inte lyckats riktigt, men den här gången kom vi i mål! Planen sätter upp riktlinjerna för hur avfallshanteringen ska utföras och utvecklas de kommande 10 åren och där visionen lyder: Det är lätt att göra rätt – alla invånare och verksamheter bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.  För att visionen ska bli verklighet erbjuder SRV kommunernas invånare och företagare tjänster som möjliggör en enkel men samtidigt miljömedveten avfallshantering. 
Ny gemensam avfallsplan

Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot att 2012 ska bli ännu ett framgångsrikt år för SRV.

/Robert